Regulamin strony internetowej Lion Sailing

 

 • 1
 1. Strona internetowa [https://lionsailing.pl/] prowadzona jest przez firmę Lion Sailing – Lew Gołda z siedzibą przy ul.Boremlowskiej 51/19 04-338 w Warszawie, NIP: 113 29 41 177
 2. Dokument ustala ogólne warunki uczestnictwa w półkoloniach organizowanych przez Organizatora.
 • 2 Definicje
 1. Sprzedawca – Lion Sailing – Lew Gołda z siedzibą przy ul. Boremlowskiej 51/19, NIP: 113 29 41 177.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Strony WWW.
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Strony WWW w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
 5. Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin strony https://lionsailing.pl;
 7. RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 8. Strona WWW – serwis internetowy prowadzony przez Lion Sailing – Lew Gołda pod adresem [https://lionsailing.pl/], w ramach którego Klienci mogą zapoznać się z oferowanymi usługami, a także nawiązać kontakt przy pomocy formularza on-line.
 9. Sklep – sklep internetowy Lion Sailing prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://lionsailing.pl/.
 10. Usługi – aktywność Spółki w ramach Strony WWW określona w Regulaminie;
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U.2017.683);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017.1219)

 

 • 3 Kontakt ze sprzedawcą
 1. Adres pocztowy: ul.Boremlowska 51/19 04-338, Warszawa
 2. Adres e-mail: lionsailing@gmail.com
 • 4 Postanowienia ogólne
 1. Strona WWW jest bezpłatna i skierowana do osób zainteresowanych działalnością Spółki.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony WWW i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Spółka oświadcza, że za pośrednictwem Strony WWW świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Klienta poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.
  2. usługę „formularza kontaktowego” polegającą na umożliwieniu Klientom zwrócenia się do Lion Sailing o udzielenie dodatkowych informacji o oferowanych produktach i usługach za pośrednictwem mechanizmu informatycznego.
 • 5 Zasady korzystania ze Strony WWW
 1. Do korzystania ze Strony WWW, w tym przeglądania informacji lub dokumentów udostępnionych przez Spółkę niezbędne jest:
  1. korzystanie z urządzenia końcowego posiadającego dostęp do sieci Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową typu: Google Chrome, Internet Explorer lub inną o takich samych parametrach technicznych i właściwościach obsługującą JavaScript oraz pliki cookies;
  2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Przeglądanie Strony WWW nie wymaga rejestracji.
 3. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 4. Umowa o świadczenie Usług świadczonych przez Spółkę może być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia korzystania przez Klienta ze Stronny WWW, co ma miejsce w momencie wejścia na Stronę WWW, a w przypadku usługi formularza kontaktowego w chwili wypełnienia oraz wysłania odpowiedniego formularza. Wskazane wyżej czynności Klienta poczytuje się jako wyrażenie przez niego woli na świadczenie Usług przez Spółkę
 6. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść Umowy.
 7. Strona WWW korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies) w celach statystycznych oraz aby zapewnić jak najwyższej jakości usług.
 8. W dowolnym czasie Klient może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może wiązać się z wystąpieniem trudności przy korzystaniu ze Strony WWW. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 9. Każdorazowe rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Strony WWW, w tym samo przeglądanie oferowanych usług i produktów, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 10. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Strony WWW, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony WWW, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • 6 Zakupy w Sklepie
 1. Do korzystania ze Strony WWW, w tym przeglądania informacji lub dokumentów udostępnionych przez Spółkę niezbędne jest:
  1. korzystanie z urządzenia końcowego posiadającego dostęp do sieci Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową typu: Google Chrome, Internet Explorer lub inną o takich samych parametrach technicznych i właściwościach obsługującą JavaScript oraz pliki cookies;
  2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 3. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 4. Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku po opłaceniu zamówienia przez Konsumenta.
 • 7 Płatności
 1. Za złożone zamówienie należy zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej Paynow mBank S.A.
 2. Sprzedawca informuje, że opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank S.A.
 5. Dostępne formy płatności: karty płatnicze, przelew online i BLIK.
 • 8 Realizacja zamówienia
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 • 9 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument ma prawo dokonać odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu i Warunków uczestnictwa w półkoloniach.
 • 10 Reklamacje
 1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług przez Organizatora lub osobę z nim współpracującą, Zawierającemu umowę przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Konsument ma prawo dokonać reklamacji umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu i Warunków uczestnictwa w półkoloniach.
 3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: lionsailing@gmail.com
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 • 11 Dane osobowe
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych pozyskanych w czasie świadczenia Usług.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Klienta danych osobowych może uniemożliwić Spółce świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Lion Sailing – Lew Gołda z siedzibą przy ul.Boremlowskiej 51/19 04-338 w Warszawie, NIP: 113 29 41 177.
 4. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną również w celach marketingowych jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie do firmy na adres e-mail: lionsailing@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby firmy z dopiskiem „dane osobowe”.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawidłowe i zgodne ze stanem rzeczywistym.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujęte w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie internetowej https://lionsailing.pl.
 8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rezerwacji. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient przez nieograniczony czas otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez firmę.
 9. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 • 12 Zastrzeżenia
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 • 13 Własność intelektualna
 1. Spółka posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych na Stronie WWW danych, informacji, dokumentów i innych utwór.
 2. Spółka w ramach prowadzonej Strony WWW udostępnia materiały objęte ochroną w ramach praw autorskich takie jak: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, a także materiały audio i video.
 3. Spółka oświadcza, że osobno przedmiotem ochrony na podstawie przepisów prawa autorskiego objęty jest układ i wybór treści prezentowanych na Stronie WWW.
 4. Klienci są uprawnieni do wykorzystywania treści udostępnianych w ramach Strony WWW wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie danych zamieszczonych na Stronie WWW w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej uprawnionego reprezentanta firmy.
 5. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
 6. Zasady ochrony i korzystania z treści udostępnionych na Stronie WWW podlegają przepisom ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a Klientem, zostaje poddane sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z RODO, dostępną w każdym czasie na stronie internetowej https://lionsailing.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Scroll to Top